Konkurs Schleich - Figurki do kolekcjonowania!

 

REGULAMIN KONKURSU "Schleich „Kolekcjonuj, baw się i poznawaj"

(zwany dalej „Konkursem”)

 

Organizatorem Konkursu jest spółka „TM Toys” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035010, NIP: 851-102-19-41, REGON: 810819339, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 – t.j., ze zm.).
 3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów biorących udział w Konkursie – załącznik nr 3, zamieszczona jest na stronie internetowej www.konkursschleich.pl (zwany dalej „Serwisem”).
 4. Konkurs odbywa się w dniach od dnia 19 października 2018 do 31 listopada 2018 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających przymiot konsumenta. W Konkursie mogą brać udział także osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych posiadające przymiot konsumenta, z takim zastrzeżeniem, że muszą być reprezentowane przez uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 – tj., ze zm.).
 8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi (jako administratorowi danych osobowych) przez Uczestnika Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu realizacji Konkursu oraz rozliczeń z organami podatkowymi. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, a zwłaszcza – otrzymanie nagrody w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jak i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Konkursie i wymaga formy pisemnej.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, numeru NIP, Nicku na portalach społecznościowych oraz adresu e-mail, a w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika niepełnoletniego –także imion i nazwisk opiekunów prawnych, oraz na publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu w sieci Internet.
 10. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora.

 

§ 2.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I. „Kolekcjonowanie” – promocja dla Uczestnika w sklepach oraz II. „Batalia o nagrody”.
 2. Etap I Konkursu tj. „Kolekcjonowanie” – promocja dla Uczestnika w sklepach, odbędzie się od dnia 19 października 2018 do 31 listopada 2018 r., na następujących zasadach:

a) polega na dokonywaniu zakupu produktów marki Schleich w sklepach biorących udział w Konkursie,

b) za każde pełne 15 zł, wydane na produkty marki Schleich, Uczestnik otrzyma pieczątkę na kuponie przedłożonym przez Organizatora. Kupon będzie przekazany Uczestnikowi przy pierwszym zakupie towarów marki Schleich. Wzór kuponu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,

c) Każdy Uczestnik ma prawo zakupienia wybranej Figurki Schleich za 1 grosz przy czym możliwość zakupienia Figurki Schleich w promocyjnej cenie jest uzależniona od liczby uzyskanych na Kuponie przez Uczestnika Pieczątek. W zależności od liczby zebranych pieczątek Uczestnik może zakupić figurki za 1gr z następujących grup:

 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy zielonej– za 5 pieczątek,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy czerwonej– za 7 pieczątek,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy żółtej– za 9 pieczątek,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy: szarej, brązowej, czerwonej, żółtej lub 2 figurki z grupy zielonej– za 10 pieczątek.

d) Uczestnik potwierdza zakup figurki marki Schleich w promocyjnej cenie na odpowiednim formularzu oraz składa kserokopie paragonów potwierdzających zakup produktów Schleich.

e) Uczestnik, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym za kwotę uprawniającą go do odebrania figurki Schleich za 1 gr, musi zakupić wybraną figurkę Schleich za 1 gr wyłącznie w tym samym sklepie internetowym (nie ma możliwości takiego zakupu w innych sklepach biorących udział w konkursie). W przypadku zakupu za kwotę uprawniającą do jednoczesnego odebrania figurki Schleich za 1 gr, - sklep internetowy zobowiązany jest do wysłania, wraz z zamówionym towarem, wybranej przez konsumenta, z aktualnego asortymentu Sklepu, figurki Schleich za 1 gr. Sklep Internetowy zobowiązany jest do zakomunikowania uczestnikom, na swojej stronie internetowej w jaki sposób mają wybrać figurkę Schleich za 1 gr. na zasadach ogólnych.

f) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przy zakupie w sklepie internetowym www.czaszabawy.pl jest złożenie zamówienia na produkty firmy Schleich przynajmniej za kwotę 75 zł, co upoważnia uczestnika konkursu do odebrania przysługującej mu zgodnie z warunkami promocji figurki za 1 gr, a także wskazanie w uwagach do zamówienia, przed zatwierdzeniem ww. zamówienia - jaką figurkę, spośród dostępnych w sklepie, wybiera. Jeśli Konsument nie określi w uwagach do zamówienia preferencji dotyczących figurki za 1 gr, wówczas promocyjna figurka zostanie wybrana losowo przez pracownika sklepu i dołączona do zamówienia. Wysyłka figurki za 1 gr może odbyć się tylko w ramach wysyłki zamówienia, które upoważnia do odebrania promocyjnej figurki.

g) Możliwość zakupienia Figurki Schleich w promocyjnej cenie na stronie www.czaszabawy.pl jest uzależniona od wartości zamówienia internetowego na produkty Schleich. W zależności wartości zrealizowanego zamówienia Uczestnik może wybrać figurki za 1 gr z następujących grup:

 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy zielonej – za minimum 75 zł,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy czerwonej – za minimum 105 zł,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy żółtej – za minimum 135 zł,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy: szarej, brązowej, czerwonej, żółtej lub 2 figurki z grupy zielonej – za minimum 150 zł.

h) Ogólne zasady zbierania pieczątek są następujące:

 • za każde wydane 15 zł lub wielokrotność tej kwoty na produkty Schleich Uczestnik otrzyma pieczątkę na kuponie, np. 75 zł – 5 pieczątek, 90 zł – 6 pieczątek, 150 zł - 10 pieczątek itd.,
 • Kwoty z różnych paragonów nie sumują się. Uczestnik otrzymuje pieczątkę za każdorazowo wydane pełne 15 zł (tj. na jednym paragonie) na produkty marki Schleich lub pełną wielokrotność tej sumy,
 • jeśli Uczestnik dokona zakupu figurek Schleich za jednorazową kwotę niższą niż 15 zł, nie otrzyma żadnej pieczątki,
  Uczestnik jest uprawniony do dokonywania poszczególnych zakupów, premiowanych pieczątkami na kuponie w różnych sklepach stacjonarnych i internetowych,
 • Uczestnik jest uprawniony do uzyskiwania pieczątek na kuponie wystawionym przez sklepy stacjonarne. Za kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych, przy czym jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać kolejnych zakupów w sklepie internetowym, wszystkie przysługujące mu pieczątki otrzyma na nowym kuponie,
 • Uczestnik może zgłosić się do sklepu stacjonarnego z min. czterema pieczątkami, dokonać wymaganego zakupu za 15 zł, ze ten zakup otrzyma piątą pieczątkę i jednocześnie będzie uprawniony do zakupu produkt Schleich za 1 grosz (szczegóły § 2 p. 2 c).

i) podstawowymi warunkami otrzymania przez Uczestnika Figurki Schleich za 1 gr są:

 • dokonanie – w okresie od 19 października 2018 do 31 listopada 2018 r. włącznie – przez Uczestnika zakupu dowolnego Towaru marki Schleich w sklepie z listy sklepów biorących udział w konkursie, za cenę co najmniej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych), pobranie oraz prawidłowe wypełnienie Kuponu,
  uzyskanie i pobranie odpowiedniej liczby Pieczątek,
 • dostarczenie – w terminie do dnia 31 listopada 2018 r. – wypełnionego Kuponu z odpowiednią liczbą Pieczątek oraz z kserokopiami dowodu zakupu (szczegóły § 2 p. 2 c)do dowolnego sklepu stacjonarnego z listy sklepów biorących udział w konkursie. Jednocześnie z dostarczeniem Kuponu Uczestnik wybiera jedną z Figurek Schleich z odpowiedniej kategorii, z asortymentu obecnie dostępnego w danym Sklepie.
 • Uczestnik jest zobowiązany do wykonania kserokopii dokumentów zakupu we własnym zakresie,
  Kupon wraz z Pieczątkami, z chwilą realizacji, podlega odpowiedniemu opieczętowaniu przez Sklep i nie podlega ponownej realizacji i nie będzie zwracany Uczestnikowi.
 • Jeśli Uczestnik zrealizuje Kupon, może uzyskać nowy Kupon, z tym, że wcześniejsze Pieczątki nie podlegają zliczeniu.

j) realizacji podlega tylko ważny Kupon, który spełnia łącznie następujące przesłanki:

 • jest zgodny ze wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego Regulaminu,
 • został odebrany w Sklepie; nie jest możliwe posługiwanie się kuponem będącym kopią oryginalnego Kuponu,
 • nie został uszkodzony mechanicznie,
 • jest wypełniony niepodrobionymi lub nieprzerobionymi pieczątkami,
 • do kuponu zostały dołączone dowody zakupu (w oryginale lub w kopii) Towarów.

k) W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu nie spełniającego wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator lub Sklep są uprawnieni do odmowy wydania produktu Schleich za 1 gr.

l) W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu, co do którego istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator lub Sklep są uprawnieni do jego zatrzymania celem ustalenia autentyczności. Po ustaleniu autentyczności Kuponu, Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku badania.

m) Figurki Schleich, zakupione w ramach niniejszego Konkursu, nie podlegają zwrotowi na gotówkę ani wymianie na inną Figurkę Schleich, co w żadnym razie nie wyłącza uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, w tym w szczególności uprawnień związanych z rękojmią.

3. Etap II Konkursu, tj. „Batalia o nagrody”, odbędzie się w dniach od dnia 15 listopada 2018 do dnia 9 grudnia 2018 (godzina 2359), na następujących zasadach:

a) Ten etap przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników lub osób, które zarejestrują się w serwisie www.konkursschleich.pl(zwany dalej: Serwisem), za pomocą opcji „Zarejestruj się” lub konta na serwisach internetowych www.facebook.pl, www.instagram.com. W tym celu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, Nicku oraz adresu mailowego.

b) Warunkiem wzięcia udziału w tym etapie Konkursu jest zgromadzenie w I etapie Konkursu co najmniej 20 pieczątek (wypełnione min 2 kupony), tj. dokonanie zakupów produktów marki Schleich za co najmniej 300 zł,

c) Warunkiem wzięcia udziału w tym etapie Konkursu jest przesłanie oryginału wypełnionego „Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w konkursie”, którego wzór zawarto w załączniku nr 2 do regulaminu wraz z kserokopią dowodów zakupu na adres pocztowy Organizatora, w terminie do dnia 9 grudnia 2018. Nieprzesłanie w tym terminie oryginału wypełnionego oświadczenia wraz z kserokopią dowodu zakupu, równoznaczne jest z odrzuceniem Uczestnika z Konkursu. W razie nadania listu poleconego zawierającego wyżej wymienione dokumenty decyduje termin nadania go w placówce pocztowej,

d) Uczestnik jest zobowiązany do wykonania kserokopii dokumentów zakupu we własnym zakresie,

e) Uczestnik Konkursu zamieszcza zdjęcie swojej kolekcji Schleich w Serwisie, przy czym Uczestnik uprawniony jest do zamieszczenia nie więcej niż jednego zdjęcia. Uczestnik może zamieścić zdjęcie, którego treść jest zgodna z prawem, a ponadto jaka nie narusza powszechnie przyjętych dobrych obyczajów, moralności publicznej oraz godności osób trzecich. Organizator wymaga, aby tematyka zdjęć dotyczyła przedstawienia kolekcji Schleich, przy czym sam sposób przedstawienia kolekcji Schleich jest dowolny – Organizator sugeruje, aby kolekcja została przedstawiona w najciekawszy sposób. Uczestnik jest uprawniony do zamieszczenia zdjęcia w dowolnie wybranej jakości, bacząc jednak, aby rozmiar jednego zdjęcia nie był większy niż 2Mb,

f) Uczestnicy Konkursu oraz inne osoby zarejestrowane w Serwisie, jak i użytkownicy portali www.facebook.pl,www.instagram.com oddają głosy na zdjęcia zamieszczone w Serwisie, przy czym oddanie jednego głosu przez jednego Uczestnika Konkursu lub osobę zarejestrowaną w Serwisie jest możliwe nie częściej niż 1 raz na dobę. Głosy muszą być oddawane z urządzeń końcowych posługujących się adresem IP z terytorium Polski. W celu zapobiegania działaniom nieuczciwym wprowadzone zostało ograniczenie rejestracji do listy adresów: hotmail.com, wp.pl, yahoo.com, mail.com, tlen.pl, vip.onet.pl, gmail.com, tlen.pl, spoko.pl, poczta.onet.pl, poczta.fm, owp.pl, poczta.pl, op.pl, onet.pl, o2.pl, neostrada.pl, interia.pl, live.com, hotmail.co.uk, gazeta.pl, go2.pl, vp.pl, aol.pl. aol.com, pino.pl, facebook.pl, nk.pl.

g) W ramach etapu II Konkursu, tj. „Batalia o nagrody”, na potrzeby wyłonienia zwycięzców nagród w 1 kategorii, zamieszczone w Serwisie zdjęcia (spełniające warunki określone w Regulaminie), będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora spośród pracowników Organizatora. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kreatywność oraz pomysłowość i wybierze zdobywców nagród. Decyzja komisji o wyborze zwycięskich prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Warunkiem uczestnictwa w każdym etapie Konkursu jest zachowanie dowodu lub dowodów zakupu produktów marki Schleich z okresu trwania konkursu, będącego podstawą do wydania nagrody.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
6. Nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane w Serwisie www.konkursschliech.pl lub na facebook.com/SchleichPL/ w dniu 19 grudnia 2018r. Do zwycięzców zostaną rozesłane wiadomości e-mailowe zawierające informację o wygranej oraz prośbę o wskazanie adresu korespondencyjnego.
7. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania adresu korespondencyjnego od zwycięzców przesłanego zgodnie z §3 ust. 3 przy czym warunkiem odebrania nagrody będzie przesłanie Organizatorowi dowodów zakupów figurek Schleich oraz złożenie oświadczenia, o jakim mowa w § 4. Przesłanie dowodów zakupu oraz złożenie oświadczenia musi nastąpić w formie pisemnej, przy czym wpływ w/w dokumentów do Organizatora winien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wygranej.
8. Lista sklepów stacjonarnych i internetowych jest ustalona przez Organizatora i zostanie zamieszczona na jego stronie internetowej www.konkursschleich.pl.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie – zwłaszcza niezłożenia w terminie oświadczenia oraz nieprzedłożenia dowodów zakupu. W takim wypadku ten Uczestnik Konkursu jest odrzucony z udziału w Konkursie, o czym zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont w Serwisie, na portalu Facebook, zakup głosów na stronach, forach lub innych miejscach służących tego typu usłudze, używanie programów do automatyzacji oddawania głosów w konkursie, używanie vpnów w celu zwiększenia ilości oddawanych głosów w ciągu doby lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu. Dany Uczestnik Konkursu zostanie odrzucony z udziału w Konkursie. Organizator poinformuje Uczestników o odrzuceniu z udziału w Konkursie wraz z podaniem powodu odrzucenia. Odrzucony Uczestnik nie może ponownie brać udziału w Konkursie.
11. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do odrzucenia Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

§ 3.

NAGRODY

 1. W dniu 18 grudnia 2018 r. Komisja Konkursowa – spośród wszystkich zamieszonych w serwisie zdjęć (w tym etapie nie jest brana pod uwagę liczba głosów) – wybierze 3 zwycięskie najciekawsze prace. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na www.konkursschleich.pl oraz www.facebook.com/tmtoys w dniu 19 grudnia 2018r., a nagrodami:
   • I stopnia w Konkursie są:
    • Dla Uczestnika, który zdobędzie pierwsze miejsce: rodzinna wycieczka na Teneryfę ze zwiedzaniem Loro Parku, o wartości 25 000,00zł
    • Dla Uczestnika, który zdobędzie drugie miejsce: weekendowa, rodzinna wycieczka na Safari pod Hanowerem, o wartości 5 000, 00 zł.
    • Dla Uczestnika, który zdobędzie trzecie miejsce: rodzinna wycieczka do Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, o wartości 2 000, 00 zł.

  Wyżej wskazane nagrody zostaną przekazanie w formie voucherów. Możliwość wykorzystania w ciągu 12 m-cy od dnia wystawienia.

  • II stopnia. Pozostałe 100 osób, które zdobyły największą liczbę głosów w trakcie głosowania, o którym mowa w§ 2 ust. 3 lit. f) powyżej oraz które spełnią warunki drugiego etapu promocji, otrzymają nagrody pocieszenia – zestawy Schleich o wartości 75,00 zł – łączna pula nagród w tym zakresie wynosi 7500,00 zł.
 2. Do każdej nagrody (jeżeli jej wartość lub suma wartości tych nagród jest większa niż 760,00 zł) zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu przyznanej nagrody w Konkursie (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości tej nagrody). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na to, by kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz była przeznaczona na zapłatę podatku należnego od przyznanej mu nagrody. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018r., poz. 1509 – t.j., zezm.), od nagród o wartości powyżej 760 zł zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej nagrody. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora – jako płatnika podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim – do potrącenia przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu nagrody. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika (w szczególności – numer NIP Uczestnika). Nagrody o wartości poniżej 760 zł, przekazywane na rzecz osób fizycznych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
 3. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się po zakończeniu Konkursu drogą e-mailową, w przeciągu 2 dni od opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu w Serwisie. Zwycięzca ma 5 dni roboczych na odpowiedź na e-maila i przesłanie danych kontaktowych.
 4. Organizator prześle nagrody w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania adresu korespondencyjnego od zwycięzców za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inny przedmiot, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 6. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Uczestnicy konkursu – zwycięzcy nagród za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów dojazdu do miejsca startu wycieczki oraz kosztów przyjazdu z punktu powrotu po zrealizowaniu wycieczki. Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników i osób im towarzyszących do miejsca startu wycieczki oraz kosztów odbioru Uczestników i osób im towarzyszących z punktu powrotu z wycieczki. Organizator nie pokrywa również kosztów wiz oraz wymaganych szczepień. W ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca (nagroda w postaci vouchera na rodzinną wycieczkę na Teneryfę) Organizator zapewnia przelot samolotem z terytorium RP na miejsce wycieczki tam i z powrotem.

§ 4.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik względnie jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie oświadczają, że Uczestnik Konkursu pozostaje wyłącznym autorem nadesłanych zdjęć i tym samym przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich (zarówno osobistych jak i majątkowych), przez co należy w szczególności rozumieć, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich. Ponadto – jeśli znajdzie to zastosowanie, Uczestnik Konkursu, względnie jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie oświadczają, że posiadają pełnię praw do wizerunku osób i rzeczy, przedstawionych na zdjęciu, jak i zezwolenie tych osób oraz właścicieli rzeczy na rozpowszechnianie wizerunku tych osób lub rzeczy na zdjęciu.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej okazało się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zostanie odrzucony z uczestnictwa w Konkursie, choćby wygrał Nagrodę. W razie wystąpienia w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami w związku z wykonywaniem przez Organizatora przekazanych mu praw, Uczestnik względnie jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie zwolnią Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie, w całości zaspokajając uzasadnione roszczenia osób trzecich oraz pokryje koszty Organizatora tym spowodowane.
 3. Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, przez co należy rozumieć wykonanie obowiązków sprecyzowanych w Regulaminie oraz w zamian za możliwość wygrania nagrody, udziela nieodpłatnej (bez odrębnego wynagrodzenia), niewyłącznej, nieodwołanej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich i praw zależnych do przesłanych zdjęć w celach związanych z realizacją Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 4 lit. a) – g) Regulaminu. Ponadto, Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, przez co należy rozumieć wykonanie obowiązków sprecyzowanych w Regulaminie oraz w zamian za możliwość wydania nagrody, udziela nieodpłatnego, niewyłącznego, nieodwołalnego i nieograniczonego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu.
 4. W razie przyznania którejkolwiek z nagród wskazanych powyżej w Regulaminie, Uczestnik Konkursu przeniesie – z dniem wydania nagrody – w formie pisemnej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odrębnego wynagrodzenia, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie (na następujących polach eksploatacji):
   • a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, Blue-Ray, pamięci przenośnej, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD-ROM i plikach w jakimkolwiek znanym formacie plików,
   • b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
   • c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
   • d) publicznego udostępniania, w dowolnej formie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
   • e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie zostało utrwalone – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału,
   • f) wykorzystywania dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji lub w utworach multimedialnych,
   • g) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji i/lub innych praw do korzystania w dowolnym celu, dowolnym osobom trzecim.
   • Uczestnik Konkursu zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki, adaptacji nagrodzonego zdjęcia (utworu) na polach eksploatacji sprecyzowanych w niniejszym ustępie powyżej, a także przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 5. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania autorskiego prawa osobistego Uczestnika Konkursu do nagrodzonego zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie obejmującym nienaruszalność treści i formy nagrodzonego zdjęcia oraz jego rzetelnego wykorzystania, jak i decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęcia publiczności. Uczestnik Konkursu oświadcza, że upoważnienie udzielone Organizatorowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest upoważnieniem wyłącznym i w jego zakresie zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do nagrodzonego zdjęcia we własnym imieniu oraz do nieudzielania upoważnienia innym osobom.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do przenoszenia uprawnień, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej oraz praw pokrewnych na osoby trzecie.
 7. W razie przyznania którejkolwiek z nagród wskazanych powyżej, Uczestnik Konkursu przeniesie – z dniem wydania nagrody – na Organizatora zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu.
 8. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi z dniem wydania nagrody (zgodnie z ust. 4 powyżej), na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Przeniesienie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu (którym mowa w ust. 7), nastąpi z dniem wydania nagrody, na podstawie oświadczenia wskazanego w zdaniu poprzednim.
 9. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika Konkursu za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie oraz za przeniesienie zezwolenia na rozpowszechnianie osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu jest nagroda uzyskana przez Uczestnika.

 

§ 5.

REKLAMACJE i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje dotyczące realizacji Konkursu w trakcie okresu trwania Konkursu oraz przez 21 dni po jego zakończeniu, które rozpatruje Organizator. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja w formie pisemnej powinna być wysłana do siedziby Organizatora i powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Kanałem komunikacyjnym z Uczestnikami jest strona www.konkursschleich.pl.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!